Εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η διαπιστωτική πράξη για την κατάργηση ΝΠΔΔ και λύσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΡΟΔΑ»

Από: newsroom
0 Σχόλιο

 

Ειδικότερα, αναφέρονται σ’ αυτήν τα εξής:
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 239 έως 242 και του 252 παρ. 1α του ν. 3463/2006 (114/Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,

• των άρθρων 6, 6Α, 6Β και 280 του ν. 3852/2010 (87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
• των άρθρων 27 και 29 του ν.5056/2023 (163/Α’) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών»,

• του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (98/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και
• του π.δ. 143/2010 (236/Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
2. Την υπ’ αρ. 86784/19.12.2022 (ΦΕΚ 1183/Υ.Ο.Δ.Δ. /ΑΔΑ:6ΙΗ446ΜΤΛ6-ΤΩ1) απόφαση του υπουργού Εσωτερικών με την οποία η Μαριάννα Νικολαΐδου του Αχιλλέα, διορίζεται στη θέση της μετακλητής γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
3. Την υπ’ αρ. 1160/11.10.2023 (ΑΔΑ:9ΗΓΝ46ΜΤΛ6-ΛΒ9) εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Κατάργηση νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – ενημέρωση επί των διατάξεων του ν.5056/2023 (Α’ 163)».

4. Την υπ’ αρ. 1271/28.11.2023 (ΑΔΑ: 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ) εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Κατάργηση Νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και μεταφορά οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους δήμους».
5. Την υπ’ αρ. 1303/13.12.2023 (ΑΔΑ:6ΖΠ146ΜΤΛ6-4ΚΡ) εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Διευκρινήσεις ως προς την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων κατάργησης / λύσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων».
6. Την με αρ. 2/48489/04.05.2011 (1205/Β΄) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δήμου Ρόδου με την οποία συγχωνεύτηκαν τα Ν.Π. του δήμου Ρόδου:

1) Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου, 2) Πολιτιστικός Οργανισμός δήμου Ρόδου,

3) Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης δήμου Ρόδου, 4) Πολιτιστικός Οργανισμός δήμου Αρχαγγέλου, 5) Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Αρχαγγέλου,6) Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός – Καλλιτεχνικός – Τουριστικός Οργανισμός δήμου Καλλιθέας,

7) Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης και Νεολαίας δήμου Ιαλυσού 8) Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης (ΔΟΑΝ) δήμου Ιαλυσού 9) Μορφωτικός – Εκπολιτιστικός – Καλλιτεχνικός Οργανισμός δήμου Ιαλυσού, 10) Δημοτική Βιβλιοθήκη (πρώην κοινοτική) «Η ΑΘΗΝΑ», 11) Πολιτιστικός Οργανισμός δήμου Πεταλούδων, 12) Πολιτιστικός Οργανισμός Κοινότητας Κρεμαστή Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου,

13) Οργανισμός Βιβλιοθηκών του δήμου Πεταλούδων, 14) Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης δήμου Πεταλούδων, 15) Δημοτικό Ίδρυμα υποτροφιών δήμου Αφάντου, 16) Πολιτιστικός Οργανισμός δήμου Αφάντου, 17) Δημοτικός Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης δήμου Αφάντου, 18) Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Άθλησης δήμου Καμείρου 19) Δημοτική Βιβλιοθήκη δήμου Καμείρου» και συστάθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου και δ.τ. Δ.Ο.Π.Α.Ρ.»

7. Την υπ΄ αρ. 154Α/29.04.2011 (992/Β΄) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Ρόδου με την οποία συγχωνεύτηκαν οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Δ. Ρόδου:
α) Η Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών (ΡΟΔΑ) – Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Ρόδου», β) Η «Αμιγής Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αστικής Συγκοινωνίας Αφάντου (Δ.Ε.Α.Σ.Α)», γ) «Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας – ΡΟΔΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»,

δ) «Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής Μέριμνας δήμου Αφάντου», ε) «Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης δήμου Πεταλουδών», στ) «Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Νότιας Ρόδου», ζ) «Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Λινδίων», και η)» Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καμείρου» και συστάθηκε το νπιδ «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ».

8. Το με αρ. 32792/06.12.2023 έγγραφό μας και τα με αρ, 73996/20.12.2023 και 2/73996/28.12.2023 απαντητικά έγγραφα του δήμου Ρόδου.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74783/29-12- 2023 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών του δήμου Ρόδου, προκαλείται δαπάνη ύψους 3.000.000,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2024 του εν λόγω δήμου.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ

Την αυτοδίκαιη κατάργηση την 31η.12.2023 και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους από την 1η.1.2024 από τον δήμο Ρόδου σύμφωνα με τα αναφερόμενα των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 των κάτωθι νομικών προσώπων:
Α) «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου και δ.τ. «Δ.Ο.Π.Α.Ρ».
Β) «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ»

Επικοινωνία: info@rodosmedia.group

Δελτία Τύπου: info@protiekdosi.news

Όλα τα δεδομένα της ιστοσελίδας Πρώτη Έκδοση Δωδεκανήσου είναι δεσμευμένα. 
Απαγορεύεται ρητά η χρήση και αναμετάδοση τους δίχως την έγγραφη άδεια του εκδότη.

© 2018 -2023 Πρώτη Έκδοση Δωδεκανήσου. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00