Ψηφίζεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή τροποποίηση του άρθρου 369 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

by newsroom
0 comment

Ψηφίζεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή τροποποίηση του άρθρου 369 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με την οποία θα εγγράφονται πλέον στο Ποινικό Μητρώο «κάθε ποινική δίωξη που ασκείται, καθώς και το δικονομικό της στάδιο, … όταν τα εγκλήματα της παρούσας περίπτωσης στρέφονται σε βάρος ανηλίκου, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση της υπόθεσης». Σημειωτέον ότι μέχρι σήμερα στο Ποινικό Μητρώο εγγράφονται μόνο οι αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.

Γράφει ο Χρήστος Μαλλιαράκης

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει ότι «Η αναγκαιότητα της προσθήκης προκρίθηκε κατόπιν στάθμισης, ως υπέρτερης, της υποχρέωσης προστασίας των ανηλίκων έναντι ενδεχόμενης προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας, το όποιο δεν θίγεται καθόσον σε περίπτωση αμετάκλητης δικαιοδοτικής κρίσης η εν λόγω καταχώριση διαγράφεται». Προβάλλεται επίσης ότι η τροποποίηση αυτή αποτελεί εναρμόνιση με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών η οποία έχει κυρωθεί από τη χώρα μας με τον ν. 3727/2008 και «ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρίλιου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)».

Αν και κατανοώ την ανάγκη για προστασία των ανηλίκων θεωρώ την παραπάνω τροποποίηση άκρως προβληματική καθώς προσβάλει μια θεμελιώδη αρχή του ποινικού δικαίου και ένα δικαίωμα που είναι στον πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το τεκμήριο της αθωότητας. Κάθε κατηγορούμενος τεκμαίρεται ότι είναι αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του σύμφωνα με τον νόμο.

Άλλωστε και η προαναφερόμενη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών στο άρθρο 37 «Καταγραφή και αποθήκευση των δεδομένων, σε εθνικό επίπεδο για τους ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ για γενετήσια εγκλήματα» κάνει λόγο για «Για τους σκοπούς της πρόληψης και της ποινικής δίωξης των αδικημάτων που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, κάθε Μέρος λαμβάνει τα απαιτούμενα νομοθετικά ή άλλα μέτρα, προκειμένου να συγκεντρώσει και να αποθηκεύσει, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τους λοιπούς κατάλληλους κανόνες και εγγυήσεις, όπως αυτά ορίζονται από το εσωτερικό του δίκαιο, δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα και το γενετικό προφίλ (DNA) των προσώπων που ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ για τα αδικήματα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση» αλλά και η Οδηγία (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρίλιου 2019 στις σχετικές διατάξεις της κάνει λόγο για ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ «οι πληροφορίες σχετικά με τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στα κράτη μέλη», «Στόχος του μηχανισμού αυτού είναι διασφαλιστεί ότι ένα πρόσωπο που έχει ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ για σεξουαλικό αδίκημα εις βάρος παιδιών δεν θα μπορεί να αποκρύψει την εν λόγω καταδίκη ή απαγόρευση προκειμένου να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει άμεση και τακτική επαφή με παιδιά σε άλλο κράτος μέλος». Γενικά, σ’ όλο το περιεχόμενο της γίνεται λόγος για καταδικαστικές αποφάσεις.

Αναφέρει επίσης η ανωτέρω Οδηγία και το «Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και τηρεί τις αρχές που περιέχονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στη δικαστική και διοικητική προσφυγή, την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το τεκμήριο αθωότητας, καθώς και τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και τις εν λόγω αρχές».
Η προτεινομένη τροποποίηση, όσο και καλές προθέσεις να έχει, κινείται εκτός εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.

Διαβάστε ακόμα

Leave a Comment

 Επικοινωνία: info@protiekdosi.news